PAŻDZIERNIK 2021

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ NA PAŹDZIERNIK I.OWOCE II.WARZYWA III. JESIEŃ W PARKU – ZWIERZĘTA W PARKU IV. LAS JESIENIĄ- ZWIERZĘTA W LESIE ZADANIA - Rozpoznawanie i nazywanie owoców i warzyw ; posługiwanie się określeniami: twardy, miękki, mały, duży - Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku - Rozwiązywanie zagadek słownych i obrazkowych dotyczących darów jesieni (owoce, warzywa, kasztany, żołędzie, liście, jarzębina) - Kształcenie nawyku zjadania owoców i warzyw jako źródła witamin - Usprawnianie małej motoryki poprzez zabawy z plasteliną, masą solną - Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych - Układanie kompozycji z materiału przyrodniczego; rozwijanie kreatywności; zachęcanie do podejmowania nowych wyzwań - Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez tworzenie i kontynuowanie prostych rytmów ruchowych, słuchowych i graficznych oraz przeliczanie w zakresie 1–3; określanie, ile jest elementów, wprowadzenie pojęcia „para” - Zapoznanie z właściwościami środowiska przyrodniczego jakim jest las i park oraz żyjącymi tam zwierzętami - Uświadamianie konieczności właściwego przygotowania się do zimy zwierząt i ludzi - Poznawanie i utrwalanie nazw kolorów: czerwony, niebieski, żółty, zielony - Wdrażanie do stosowania się do zasad bezpieczeństwa podczas całego pobytu w przedszkolu - Zdobywanie doświadczeń sprzyjających kształtowaniu świadomości schematu własnego ciała - Utrwalanie nawyku używania zwrotów grzecznościowych - Wdrażanie do szanowania wspólnych zabawek oraz utrzymywania porządku w sali - Doskonalenie pamięci oraz umiejętności dłuższego skupiania uwagi - Wdrażanie do samodzielności (samodzielnego spożywania posiłków, samodzielnego korzystania z toalety, samodzielnego rozbierania i ubierania się)