WRZESIEŃ 2021

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ: • zapoznanie dzieci z wychowawczyniami; • poznawanie rozkładu sali i pomieszczeń przedszkolnych; • stwarzanie przyjaznej atmosfery w nowej sytuacji dla dziecka; • zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie; • zwracanie uwagi na przestrzeganie ustalonych zasad grupowych; • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych; • zachęcanie do zwracania się do siebie po imieniu; • poznanie wyposażenia łazienki; • kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie; • poznanie określeń na górze, na dole i rozwijanie orientacji na kartce; • wdrażanie do używania zwrotów proszę, dziękuję, przepraszam; • tworzenie sytuacji sprzyjających zgodnemu współdziałaniu podczas zajęć ruchowych; • posługiwanie się nazwami podstawowych kolorów; • uczenie się wykonywania czynności porządkowych; • tworzenie sytuacji prowadzących do rozwoju samodzielności; • rozumienie i utrwalenie znaczenia pojęcia uprzejmość i kreowanie sytuacji do poznania wartości społecznych; • kształtowanie umiejętności uprzejmego zachowania się w każdej sytuacji; • stwarzanie sytuacji zwiększających poczucie własnej wartości; • rozumienie pojęcia para i umiejętność jego odzwierciedlania w różnych kontekstach zabawowych; • rozumienie i wykonywanie poleceń słownych; • doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie; • budowanie poczucia przynależności grupowej; • kształcenie słuchu muzycznego; • wspomaganie dziecka w nabywaniu umiejętności wyrażania potrzeb; • poznanie zawodów ludzi pracujących w przedszkolu; • rozwijanie plastycznej inwencji twórczej; • nabywanie szacunku do pracy innych ludzi; • poznanie zasad dotyczących bezpiecznego poruszania się po drodze oraz zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię: • kształtowanie umiejętności dzielenia się przestrzenią z innymi osobami oraz nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu; • zachęcanie do swobodnego wypowiadania się w czasie zabaw; • zachęcanie do wspólnej zabawy; • kształtowanie umiejętności używania liczb porządkowych: pierwszy, drugi, trzeci; • poznanie instrumentu (grzechotki) oraz jego dźwięku; • nabywanie doświadczeń wyrażania opowieści ruchem; • kształtowanie postawy poszanowania dla wytworów własnych i innych ludzi; • poznanie właściwości piasku; • rozwijanie pasji poszukiwania i eksperymentowania z surowcem naturalnym; • zdobywanie wiedzy na temat nazewnictwa odzieży; • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własną odzież; • tworzenie sytuacji sprzyjających aktywności fizycznej; • nabywanie wiedzy na temat niebezpieczeństw grożących w domu; • kształtowanie umiejętności układania historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń; • rozwijanie zainteresowania literaturą dla dzieci; • poznanie pracy policjanta, utrwalanie numeru alarmowego; • kształtowanie myślenia logicznego, klasyfikowanie przedmiotów; • uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia; • kształtowanie poczucia przynależności do grupy; • wyrażanie ekspresji twórczej podczas prac konstrukcyjnych; • wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem.